Договори за обществени поръчки в България
Bulgarian Public Sector Contracts
Данни от / Data from opendata.government.bg за периода / period 01.01.2007 - 31.12.2017


Начало First Статистика Stats Помощ Help

Военномедицинска академия /ВМА/ -> Топ Диагностика ООД - София (222050.00 BGN)

00085-2012-0032-Сключване на рамкови споразумения с предмет: „Периодични доставки на лабораторни консумативи и реактиви по обособени позиции: 1.За биохимичен анализатор Olympus AU640, AU680, АU400. 2.За биохимичен анализатор  ILAB 650. 3.За анализ на Алфа-2-микроглобулин и микроелементи. 4. За анализ на Алфа-1-микроглобулин; 5.Контролни материали;6.За pH-Метър '' Mettler Toledo''; 7. За осмометрия; 8.За биохимичен анализатор Sebia; 9.За Уринен анализатор  H-300Creatinin; 10.За поточен флоуцитометър "FACSCanto II - BD™"; 11.За имунологичен анализатор AxSYM Architect  i1000; 12.За имунологичен анализатор "Immunocap 100 - Phadia"- ВМА София; 13.За имунологичен анализатор – Alegria; 14. За имунологичен анализатор Metertech 960 Elisa Reader; 15.За имунологичен анализатор SPA plus; 16.За лазарен нефелометър "MININEPH PLUS™" The Binding site; 17.За имунохимичен анализатор "Immulite 2000"; 18.За имунологичен анализатор АССЕSS 2 - Beckman Coulter; 19.За коагуалционна система CS-2000i и коагулационен анализатор СА-1500 – Сисмекс; 20.За луми-агрегометър  ХРОНО-ЛОГ 700; 21.За хемостатичен анализатор Hemostasis Analyzer System TEG-5000, Haemoscope Corp. USA; 22.За хематологичен анализатор SYSMEX XN-2000;23.За коагулометър STA Compact и STA - R, Stago; 24.За хематологичен анализатор Адвиа 2120; 25.За коагулометър "Thrombolyzer Compact"; 26.Хематологичен  анализатор Mindray BC - 3000 Plus; 27.За Хематологичен анализатор BC5800 (5-diff); 28.За AcT 5 DIFF - хематологичен анализатор - Beckman Coulter; 29.За токсикохимични анализи; 30.Лабораторна стъклария, пипети и консумативи; 31.Имунохроматографски тестове за качествено установяване на упойващи вещества в урина; 32.За хистоморфологични, имунохистохимични  изследвания; 33.Антитела, реактиви и консумативи за имунохистохимия за апарат "DAKO"; 34.Смоли и реактиви за електронна микроскопия; 35.Архиватори и ножчета; 36.За анализи по микроарей технология; 37.За молекулярна цитогенетика; 38.За конвенционален цитогенетичен анализ; 39. За валидиране  на резултати от микроарей анализи; 40.За хромозомен анализ; 41. Тест за окултни кръвоизливи в изпражнения; 42. Имунологичен тест за диагностика на туберколоза; 43. Тест гама - интерферонова активност към пептидни антигени на туберколоза; 44.Консумативи и китове с валидиран протокол за работа на Евроиммун 2Р анализатор; 45.Консумативи и реактиви за имуноблот анализ; 46.Елайза и бързи тестове; 47.Система за изследване на питейни,бутилирани и мътни води; за нуждите на ВМА” и подчинените й структури в страната,  съгласно техническа спецификация – Приложение № 1 /неразделна част от документацията/.”

ID 651716
Дата на публикуване 2015-02-27
Тип на документа 3
Номер на поръчка 270700
Поръчител Военномедицинска академия /ВМА/ 129000273
Описание 00085-2012-0032-Сключване на рамкови споразумения с предмет: „Периодични доставки на лабораторни консумативи и реактиви по обособени позиции: 1.За биохимичен анализатор Olympus AU640, AU680, АU400. 2.За биохимичен анализатор ILAB 650. 3.За анализ на Алфа-2-микроглобулин и микроелементи. 4. За анализ на Алфа-1-микроглобулин; 5.Контролни материали;6.За pH-Метър '' Mettler Toledo''; 7. За осмометрия; 8.За биохимичен анализатор Sebia; 9.За Уринен анализатор H-300Creatinin; 10.За поточен флоуцитометър "FACSCanto II - BD™"; 11.За имунологичен анализатор AxSYM Architect i1000; 12.За имунологичен анализатор "Immunocap 100 - Phadia"- ВМА София; 13.За имунологичен анализатор – Alegria; 14. За имунологичен анализатор Metertech 960 Elisa Reader; 15.За имунологичен анализатор SPA plus; 16.За лазарен нефелометър "MININEPH PLUS™" The Binding site; 17.За имунохимичен анализатор "Immulite 2000"; 18.За имунологичен анализатор АССЕSS 2 - Beckman Coulter; 19.За коагуалционна система CS-2000i и коагулационен анализатор СА-1500 – Сисмекс; 20.За луми-агрегометър ХРОНО-ЛОГ 700; 21.За хемостатичен анализатор Hemostasis Analyzer System TEG-5000, Haemoscope Corp. USA; 22.За хематологичен анализатор SYSMEX XN-2000;23.За коагулометър STA Compact и STA - R, Stago; 24.За хематологичен анализатор Адвиа 2120; 25.За коагулометър "Thrombolyzer Compact"; 26.Хематологичен анализатор Mindray BC - 3000 Plus; 27.За Хематологичен анализатор BC5800 (5-diff); 28.За AcT 5 DIFF - хематологичен анализатор - Beckman Coulter; 29.За токсикохимични анализи; 30.Лабораторна стъклария, пипети и консумативи; 31.Имунохроматографски тестове за качествено установяване на упойващи вещества в урина; 32.За хистоморфологични, имунохистохимични изследвания; 33.Антитела, реактиви и консумативи за имунохистохимия за апарат "DAKO"; 34.Смоли и реактиви за електронна микроскопия; 35.Архиватори и ножчета; 36.За анализи по микроарей технология; 37.За молекулярна цитогенетика; 38.За конвенционален цитогенетичен анализ; 39. За валидиране на резултати от микроарей анализи; 40.За хромозомен анализ; 41. Тест за окултни кръвоизливи в изпражнения; 42. Имунологичен тест за диагностика на туберколоза; 43. Тест гама - интерферонова активност към пептидни антигени на туберколоза; 44.Консумативи и китове с валидиран протокол за работа на Евроиммун 2Р анализатор; 45.Консумативи и реактиви за имуноблот анализ; 46.Елайза и бързи тестове; 47.Система за изследване на питейни,бутилирани и мътни води; за нуждите на ВМА” и подчинените й структури в страната, съгласно техническа спецификация – Приложение № 1 /неразделна част от документацията/.”
Обект доставки
Относно финансирането
Участници 1.“Омнимед” ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. София - 1608, ул. „Царица Елеонора” №9, ап. 2, регистрирано в Агенция по вписванията – ЕИК 121438533. ||2.„Севекс Фарма” ООД, със седалище и адрес на управление гр. София - 1164, ул.”Кричим” №76, офис 1, регистрирано в Агенция по вписванията – ЕИК 121307345. ||3.„ЛК Сърджикъл” ООД, със седалище и адрес на управление гр. София - 1680, ул.”Ген. Стефан Тошев” № 8, вх.А, ет.2,ап.3, регистрирано в Агенция по вписванията – ЕИК 130284625. ||4.„Перфект Медика” ООД, със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора - 6000, ул.”Новозагорско шосе” бл.1, регистрирано в Агенция по вписванията – ЕИК 833101609. ||5.„Химтекс” ООД, със седалище и адрес на управление гр. Димитровград - 6400, ул.”Бузлуджа” №33, регистрирано в Агенция по вписванията – ЕИК 836149057. ||6.“Ай Ви Ди България” ООД, със седалище и адрес на управление гр. София - 1407, ул. „Бигла” №21А, регистрирано в Агенция по вписванията – ЕИК 200123131. ||7.„Интер Бизнес 91” ООД, със седалище и адрес на управление гр. София - 1113, ул.”Искърско шосе” № 1, регистрирано в Агенция по вписванията – ЕИК 010652246. ||8.„АА Медикал България” ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. София - 1680, бул.”България” № 52К, вх.А, ет.4, ап.10, регистрирано в Агенция по вписванията – ЕИК 175155243. ||9.„Аквахим” АД, със седалище и адрес на управление гр. София - 1582, ул.”Проф. Цветан Лазаров” №83, регистрирано в Агенция по вписванията – ЕИК 200984964. ||10.“Л.К.Б. - България” ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. София - 1113, бул. „Драган Цанков” №36, регистрирано в Агенция по вписванията – ЕИК 121250645. ||11.„Булмар МЛ” ООД, със седалище и адрес на управление гр. София - 1618, ул.”Пирин” №32, регистрирано в Агенция по вписванията – ЕИК 131148628. ||12.„Марвена” ООД, със седалище и адрес на управление гр. София - 1504, ул.”Проф. Асен Златаров” № 10, вх.1, ет.1, ап.2, регистрирано в Агенция по вписванията – ЕИК 121677845. ||13.„Марвена Диагностика” ООД, със седалище и адрес на управление гр. София - 1799, ул.”Свети Киприян” № 44, регистрирано в Агенция по вписванията – ЕИК 200600292. ||14.„Топ Диагностика” ООД, със седалище и адрес на управление гр. София - 1407, ул.”Любата” № 4-6, регистрирано в Агенция по вписванията – ЕИК 130284625. ||15.“Медицинска Техника Инженеринг” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. София - 1750, ж.к. „Младост 1”, ул. “Димитър Моллов”, бл.28Б, регистрирано в Агенция по вписванията – ЕИК 831641528. ||16.„Данс Фарма” ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. София - 1505, ул.”Блага Димитрова” № 37, вх.1, ет.1, ап.1, регистрирано в Агенция по вписванията – ЕИК 130868975. ||17.„Алмус Фарма” ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Лом - 3600, ул.”Пирин” № 15, регистрирано в Агенция по вписванията – ЕИК 111530652. ||18.“Софарма Трейдинг” АД , със седалище и адрес на управление: гр. София - 1756, ул.”Лъчезар Станчев” № 5, Софарма Бизнес Тауърс, сграда „А”, ет.12, регистрирано в Агенция по вписванията – ЕИК 103267194. ||19.„Гамидор България” ООД, със седалище и адрес на управление гр. София - 1142, ул.”13-ти март” № 11, ет.1, регистрирано в Агенция по вписванията – ЕИК 831426123. ||20.„Диамед” ООД, със седалище и адрес на управление гр. София - 1113, ул.”Жолио Кюри” № 48, регистрирано в Агенция по вписванията – ЕИК 121062052. ||21.„3 МЕД” ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. София - 1612, ул.”Балчик”, бл.8, вх.А, ет.3, ап.6, регистрирано в Агенция по вписванията – ЕИК 121726311. ||22.“Елта 90М” ООД, със седалище и адрес на управление гр. София – 1000, ул. „Дунав” №19, вх.А, ет.1, ап.2, регистрирано в Агенция по вписванията – ЕИК 130469816. || ||
Дата на договора 3930 от 2015-02-27
Изпълнител Топ Диагностика ООД - София 130284625
Собственици на изпълнител Топ Диагностика ООД - София 130284625 Топ Диагностика ООД - София Топ Диагностика ООД - София 130284625 ID: 119
Под праг на ЕС
ЕС финансиране
Стойност на проекта 222 050,00 BGN

Ако цените нашата работа подкрепете сайта "Биволъ" (банков превод, в брой - през EasyPay, ePay.bg - EasyPay, PayPal, биткойн):

"Биволъ" АйТи
Онлайн проекти и търсачки - "Биволъ" разработва бази данни и търсачки в помощ на разследващите журналисти, гражданските активисти и обществената прозрачност:

За "Биволъ":
Независим, български сайт за разследваща журналистика. "Биволъ" е официален партньор на сайта "УикиЛийкс" (WikiLeaks) за България и Балканите и част от мрежата на OCCRP (Organized Crime and Corrpution Reporting Project - Международен проект за разследване на организираната престъпност и корупция). Екипът на "Биволъ" е създател и администратор на сайта "БолканЛийкс" (BalkanLeaks) - за сигурно и анонимно разкриване на поверителни или интригуващи документи и информация, свързани с политиката, престъпността или финансови машинации.

УикиЛийкс OCCRP БолканЛийкс Биволъ

Подробна и изчерпателна информация за фирмите в България може да бъде закупена от Daxy.com

Следете публикациите на "Биволъ" във Фейсбук, Туитър и Ютюб:

Биволъ във Facebook Биволъ в Twitter Биволъ в YouTube

Споделете "Биволъ" АйТи в социалните мрежи:

Ако цените нашата работа подкрепете сайта "Биволъ" (банков превод, в брой - през EasyPay, ePay.bg - EasyPay, PayPal, биткойн):

Bivol IT
Online projects and search engines - Bivol develops databases and search engines to help investigative journalists, civil activists and public transparency:

About Bivol:
Independent Bulgarian website about investigative journalism. Bivol is an official partner of WikiLeaks for Bulgaria and the Balkans and a part of the network of OCCRP (Organized Crime and Corrpution Reporting Project). The Bivol's team is the creator and administrator of the website BalkanLeaks - about secure and anonymous disclosure of sensitive information and confidential documents related to politics, crimes or financial machinations.

WikiLeaks OCCRP BalkanLeaks Bivol

Detailed and comprehensive information about the commercial companies in Bulgaria can be bought from Daxy.com

Stay updated with Bivol's publications on Facebook, Twitter and YouTube:

Bivol on Facebook Bivol on Twitter Bivol on YouTube

Share Bivol IT on social networks: