Договори за обществени поръчки в България
Bulgarian Public Sector Contracts
Данни от / Data from opendata.government.bg за периода / period 01.01.2007 - 31.12.2017


Начало First Статистика Stats Помощ Help

Община Рила -> ДЗЗД Смочево 2014 (4621805.00 BGN)

"Изпълнение на строително-монтажни работи за обект: „Изграждане на ПСОВ, и канализация за отпадни води и дъждовна канализация в с. Смочево, Община Рила“;

ID 668364
Дата на публикуване 2015-05-25
Тип на документа 3
Номер на поръчка 318908
Поръчител Община Рила 261598
Описание "Изпълнение на строително-монтажни работи за обект: „Изграждане на ПСОВ, и канализация за отпадни води и дъждовна канализация в с. Смочево, Община Рила“;
Обект строителство
Относно финансирането Финансирането на обекта на обществената поръчка се осигурява от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и държавния бюджет на Р. България по ПРСР 2007-2013 г., мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони”, въз основа на договор за отпускане на финансова помощ с рег. № 10/321/00799 от 20.12.2010 г., сключен между Община Рила и ДФЗ и Анекс № ІV от 11.06.2014 г. към него. Начинът на плащане се извършва по банковата сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и е уреден в Договора за строително-монтажни работи: 1. Авансово плащане в размер на 20% от общата стойност по договора за възлагане на обществената поръчка се заплаща в срок до 10 (десет) работни дни след подписването на Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво от Наредба № 3/2003г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството и не по-рано от осъществяването на последващия контрол върху процедурата за възлагане на обществената поръчка от страна на Държавен фонд " Земеделие " и подписването на Анекс по договора за безвъзмездна финансова помощ, сключен между община Рила и Държавен фонд "Земеделие" и след представяне от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на гаранция за изплатения аванс под формата на банкова гаранция в размер на 110% (сто и десет процента) от стойността на предоставения аванс или запис на заповед в размер на 110% (сто и десет процента) от стойността на предоставения аванс. Авансовото плащане ще бъде приспаднато при окончателното плащане. а). Възложителят пристъпва към усвояване/реализиране на гаранцията за авансово плащане (в зависимост от вида, в който е представена), в случай че договорът е бил прекратен по каквато и да е причина и изпълнителят не е извършил никаква работа по договора или извършената и приета работа е на стойност по-малка от стойността на изплатения аванс. В последния случай усвояването/реализирането на представената гаранция за авансово плащане е до размера на неусвоения аванс. В случай че избраният изпълнител доброволно е изплатил обратно на Възложителя дължимата сума по авансовото плащане при негово поискване, мотивирано от гореописаните условия, Възложителят не пристъпва към усвояване/реализиране на гаранцията за авансово плащане, а оригиналът на същата се връща на Изпълнителя в срок до 10 работни дни след постъпване на дължимата сума по сметката на Възложителя. б). Оригиналът на банкова гаранция за авансово плащане/запис на заповед се връща на изпълнителя след като той е извършил работа, равностойна на аванса и срещу подписан двустранен протокол за приемане на работата на изпълнителя и съответно издадена фактура за стойността на извършената работа в срок до 10 работни дни от подписване на протокола. 2. Окончателното плащане в размер на 80% от общата стойност по договора за възлагане на обществената поръчка се заплаща в срок до 10 (десет) работни дни, считано от датата на подписване на двустранен протокол, съгласно условията на този договор за приемане на работата, представяне на фактура от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за извършените дейности, както и след получаването на безлихвен заем от централния бюджет по одобрения проект от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013г. за извършване на окончателно плащане на разходите по изпълнение на проект № 10/321/00799 с наименование: „Изграждане на ПСОВ, и канализация за отпадни води и дъждовна канализация в с. Смочево, Община Рила“; ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да посочи в издадените от него фактури номера на настоящия договор, текста: „Разходът е по договор за отпусната финансова помощ № 10/321/00799 от 20.12.2010 г. с ДФЗ”.
Участници Участник № 1 – „УНИВЕРСАЛ СТРОЙ КОНСУЛТ” ООД, гр. Благоевград с оферта, постъпила на 11.12.2014 г., в 11.22 часа, с Вх. № АО-02-04000034; || ||Участник № 2 – „РУЕН ХОЛДИНГ” АД, гр. Кюстендил с оферта, постъпила на 11.12.2014 г., в 13.27 часа, с Вх. № АО-02-04000035; || ||Участник № 3 – ДЗЗД „МЕГА ЕВРО БИЛДИНГ”, гр. София с оферта, постъпила на 11.12.2014 г., в 15.33 часа, с Вх. № АО-02-04000036; Участници в Обединението: "Евро еко билд" ЕООД и "Мегаинвест - холд" ЕООД || ||Участник № 4 – ОБЕДИНЕНИЕ „БАЗ”, гр. Петрич с оферта, постъпила на 11.12.2014 г., в 15.37 часа, с Вх. № АО-02-04000038; Участници в Обединението: "Заечки" ЕООД; "Биогест интернационал" ГмбХ и "Александър 49" ЕООД || ||Участник № 5 – „ПСГ” АД, гр. София с оферта, постъпила на 11.12.2014 г., в 16.05 часа, с Вх. № АО-02-04000039; || ||Участник № 6 – ДЗЗД „КОНСОРЦИУМ РАЗВИТИЕ РИЛА”, гр. Кюстендил с оферта, постъпила на 11.12.2014 г., в 16.41 часа, с Вх. № АО-02-04000040; Участници в Обединението - "Булплан инвест" ООД, "Стройтелна фирма - Рила" ЕООД и ЕТ "Димитър Янков - Кенеди Метал" || ||Участник № 7 – ДЗЗД „СМОЧЕВО 2014”, с. Бело поле с оферта, постъпила на 11.12.2014 г., в 16.44 часа, с Вх. № АО-02-04000041; Участници в Обединението - "Агромах" ЕООД и "Каро трейдинг" ООД || ||Участник № 8 – „СТРУМА ИМОТИ” ООД, гр. Благоевград с оферта, постъпила на 11.12.2014 г., в 16.48 часа, с Вх. № АО-02-04000042; ||
Дата на договора 109 от 2015-05-22
Изпълнител ДЗЗД Смочево 2014 176860555
Собственици на изпълнител ДЗЗД Смочево 2014 176860555 ДЗЗД Смочево 2014 101611650 АГРОМАХ, националност: BGR, стойност на дяловото участие: 0.0 хиляди лева, представляващо 50.0% от общия капитал 131070485 КАРО ТРЕЙДИНГ, националност: BGR, стойност на дяловото участие: 0.0 хиляди лева, представляващо 50.0% от общия капитал ЕГН: ********** БОЖИДАР ЛЕЧЕВ РОЕВдлъжност:(Съдружник) дял(180000) [Дата на актуализацията: 2008-08-31] ЕГН: ********** КРАСИМИР ДИМИТРОВ КАРАИВАНОВдлъжност:(Съдружник) дял(320000) [Дата на актуализацията: 2008-08-31] ********** РАЙКО ЛЮБЕНОВ МЛАДЕНОВ, националност: BGR, стойност на дяловото участие: 0.7 хиляди лева, представляващо 14.0% от общия капитал ********** БОЖИДАР ЛЕЧЕВ РОЕВ, националност: BGR, стойност на дяловото участие: 2.15 хиляди лева, представляващо 43.0% от общия капитал ********** КРАСИМИР ДИМИТРОВ КАРАИВАНОВ, националност: BGR, стойност на дяловото участие: 2.15 хиляди лева, представляващо 43.0% от общия капитал ЕГН: ********** ХРИСТО АСЕНОВ САВЕВдлъжност:(Едноличен собственик на капитала) дял(---) [Дата на актуализацията: 2008-01-14] ********** ХРИСТО АСЕНОВ САВЕВ, националност: BGR, стойност на дяловото участие: 5.0 хиляди лева, представляващо 100.0% от общия капитал ID: 23618
Под праг на ЕС
ЕС финансиране
Стойност на проекта 4 621 805,00 BGN

Ако цените нашата работа подкрепете сайта "Биволъ" (банков превод, в брой - през EasyPay, ePay.bg - EasyPay, PayPal, биткойн):

"Биволъ" АйТи
Онлайн проекти и търсачки - "Биволъ" разработва бази данни и търсачки в помощ на разследващите журналисти, гражданските активисти и обществената прозрачност:

За "Биволъ":
Независим, български сайт за разследваща журналистика. "Биволъ" е официален партньор на сайта "УикиЛийкс" (WikiLeaks) за България и Балканите и част от мрежата на OCCRP (Organized Crime and Corrpution Reporting Project - Международен проект за разследване на организираната престъпност и корупция). Екипът на "Биволъ" е създател и администратор на сайта "БолканЛийкс" (BalkanLeaks) - за сигурно и анонимно разкриване на поверителни или интригуващи документи и информация, свързани с политиката, престъпността или финансови машинации.

УикиЛийкс OCCRP БолканЛийкс Биволъ

Подробна и изчерпателна информация за фирмите в България може да бъде закупена от Daxy.com

Следете публикациите на "Биволъ" във Фейсбук, Туитър и Ютюб:

Биволъ във Facebook Биволъ в Twitter Биволъ в YouTube

Споделете "Биволъ" АйТи в социалните мрежи:

Ако цените нашата работа подкрепете сайта "Биволъ" (банков превод, в брой - през EasyPay, ePay.bg - EasyPay, PayPal, биткойн):

Bivol IT
Online projects and search engines - Bivol develops databases and search engines to help investigative journalists, civil activists and public transparency:

About Bivol:
Independent Bulgarian website about investigative journalism. Bivol is an official partner of WikiLeaks for Bulgaria and the Balkans and a part of the network of OCCRP (Organized Crime and Corrpution Reporting Project). The Bivol's team is the creator and administrator of the website BalkanLeaks - about secure and anonymous disclosure of sensitive information and confidential documents related to politics, crimes or financial machinations.

WikiLeaks OCCRP BalkanLeaks Bivol

Detailed and comprehensive information about the commercial companies in Bulgaria can be bought from Daxy.com

Stay updated with Bivol's publications on Facebook, Twitter and YouTube:

Bivol on Facebook Bivol on Twitter Bivol on YouTube

Share Bivol IT on social networks: