Договори за обществени поръчки в България
Bulgarian Public Sector Contracts
Данни от / Data from opendata.government.bg за периода / period 01.01.2007 - 31.12.2017


Начало First Статистика Stats Помощ Help

Община Разград -> ДЗЗД Хръзград - Велико Търново (6970.00 BGN)

„Изготвяне на работни проекти по проект „Изграждане на съвременна градска среда, културна, образователна и социална инфраструктура в град Разград – гаранция за интрегрирано градско развитие” по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №BG161PO001/5-02/2012/007 по Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013г. по обособени позиции:   1)Обособена позиция №1 „Изготвяне на работни проекти за рехабилитация и реконструкция на улична мрежа, тротоари и улично осветление”;  2)Обособена позиция №2 „Изготвяне на работни проекти за изграждане и възстановяване на зони за обществен отдих – паркове, зелени площи, детски площадки, спортни площадки, междублокови пространства и др.”;  3)Обособена позиция №3 „Изготвяне на работни инвестиционни  проекти за основен ремонт/реконструкция на общински образователни  институции”;  4)Обособена позиция №4 „Изготвяне на работни инвестиционни проекти за рехабилитация и реконструкция общински  културни институции”

ID 629631
Дата на публикуване 2014-10-21
Тип на документа 3
Номер на поръчка 314815
Поръчител Община Разград 505910
Описание „Изготвяне на работни проекти по проект „Изграждане на съвременна градска среда, културна, образователна и социална инфраструктура в град Разград – гаранция за интрегрирано градско развитие” по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №BG161PO001/5-02/2012/007 по Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013г. по обособени позиции: 1)Обособена позиция №1 „Изготвяне на работни проекти за рехабилитация и реконструкция на улична мрежа, тротоари и улично осветление”; 2)Обособена позиция №2 „Изготвяне на работни проекти за изграждане и възстановяване на зони за обществен отдих – паркове, зелени площи, детски площадки, спортни площадки, междублокови пространства и др.”; 3)Обособена позиция №3 „Изготвяне на работни инвестиционни проекти за основен ремонт/реконструкция на общински образователни институции”; 4)Обособена позиция №4 „Изготвяне на работни инвестиционни проекти за рехабилитация и реконструкция общински културни институции”
Обект услуги
Относно финансирането Договор за БФП № BG161PO001/5-02/2012/007 за изпълнение на проект „Изграждане на съвременна градска среда, културна, образователна и социална инфраструктура в гр. Разград – гаранция за интегрирано градско развитие” се финансира рамките на Приоритетна ос 5 „Техническа помощ”, Операция 5.3. „Изграждане на капацитет на бенефициентите по ОПРР”, схема за безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/5-02/2012 „В подкрепа за следващия програмен период” на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г.
Участници 1."ПРОДЖЕКТ ПЛАНИНГ ЕНД МЕНИДЖМЪНТ" ООД, ЕИК 175216595, със седалище и адрес на управление: гр. София, район "Средец", бул. „Витоша“ № 39,, ет. 3, ап. 3, представлявано от Дойчин Альошев Стоянов и Борислав Добрев Стоянов, в качеството им на управители; ||2. Обединение "ГРИЙН ПАРК", със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. "Кракра" № 11, представлявано от Ваня Рачева Фурнаджиева - Петличкова, съгласно Споразумение за СДРУЖЕНИЕ /дружество по чл. 357 и сл. ЗЗД/ от 23.07.2014 г. ||Членове на Обединението: ||2.1. "ВИДИ АРХ" ООД, със седалище и адрес на управление: гр. Казанлък, ул. "Георги Бенковски" № 10, офис 7, ЕИК 200930169, представлявано от Ваня Рачева Фурнаджиева - Петличкова и Александър Петков Петличков, в качеството им на управители; ||2.2. "ГЕО ЗЕМЯ" ООД, със седалище и адрес на управление: гр. Стара Загора, ул. "Димчо Стаев" № 30, вх. 0, ет. 6, ап. 17, ЕИК 123585699, представлявано от Гинчо Петков Костов и Тонка Георгиева Костова, в качеството им на управители; ||2.3. "ГБ ИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, район "Възраждане", бул. "Княгиня Мария Луиза" № 67, вх. А, ет. 3, ап. 9, представлявано от Георги Димитров Бакалов, в качеството му на управител; ||2.4. "УРБАН СКЕЙП" ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, район "Искър", ж.к. "Дружба-1", бл. 2, вх. Г, ет. 3, ап. 61, ЕИК 200757286, представлявано от Веселин Петров Рангелов, в качеството му на управител. ||3. ДЗЗД "ХРЪЗГРАД", със седалище и адрес на управление: гр. Велико Търново, ул. "Цанко Церковски" № 38, вх. А, представлявано и управлявано от арх. Матей Антонов Савов, съгласно Учредителен договор на Обединение "Хръзград" от 12.07.2014 г. ||Членове на Обединението: ||3.1. "Архитектурно бюро МАТИС" ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. "Велико Търново", ул. "Възрожденска" №1А, ЕИК 104632678, представлявано от Матей Антонов Савов, в качеството му на управител; ||3.2. "ПЕТРА - 2004" ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Велико Търново, ул. "Константин Кисимов" № 5, ет. 2, ЕИК 104614712, представлявано от Петър Младенов Петърчев, в качеството му на управител.
Дата на договора 007-U-12 от 2014-10-15
Изпълнител ДЗЗД Хръзград - Велико Търново 176774469
Собственици на изпълнител ДЗЗД Хръзград - Велико Търново 176774469 ДЗЗД Хръзград - Велико Търново 104614712 ПЕТРА-2004, националност: BGR, стойност на дяловото участие: 0.0 хиляди лева, представляващо 20.0% от общия капитал 104632678 АРХИТЕКТУРНО БЮРО МАТИС, националност: BGR, стойност на дяловото участие: 0.0 хиляди лева, представляващо 80.0% от общия капитал ID: 22468
Под праг на ЕС
ЕС финансиране
Стойност на проекта 6 970,00 BGN

Ако цените нашата работа подкрепете сайта "Биволъ" (банков превод, в брой - през EasyPay, ePay.bg - EasyPay, PayPal, биткойн):

"Биволъ" АйТи
Онлайн проекти и търсачки - "Биволъ" разработва бази данни и търсачки в помощ на разследващите журналисти, гражданските активисти и обществената прозрачност:

За "Биволъ":
Независим, български сайт за разследваща журналистика. "Биволъ" е официален партньор на сайта "УикиЛийкс" (WikiLeaks) за България и Балканите и част от мрежата на OCCRP (Organized Crime and Corrpution Reporting Project - Международен проект за разследване на организираната престъпност и корупция). Екипът на "Биволъ" е създател и администратор на сайта "БолканЛийкс" (BalkanLeaks) - за сигурно и анонимно разкриване на поверителни или интригуващи документи и информация, свързани с политиката, престъпността или финансови машинации.

УикиЛийкс OCCRP БолканЛийкс Биволъ

Подробна и изчерпателна информация за фирмите в България може да бъде закупена от Daxy.com

Следете публикациите на "Биволъ" във Фейсбук, Туитър и Ютюб:

Биволъ във Facebook Биволъ в Twitter Биволъ в YouTube

Споделете "Биволъ" АйТи в социалните мрежи:

Ако цените нашата работа подкрепете сайта "Биволъ" (банков превод, в брой - през EasyPay, ePay.bg - EasyPay, PayPal, биткойн):

Bivol IT
Online projects and search engines - Bivol develops databases and search engines to help investigative journalists, civil activists and public transparency:

About Bivol:
Independent Bulgarian website about investigative journalism. Bivol is an official partner of WikiLeaks for Bulgaria and the Balkans and a part of the network of OCCRP (Organized Crime and Corrpution Reporting Project). The Bivol's team is the creator and administrator of the website BalkanLeaks - about secure and anonymous disclosure of sensitive information and confidential documents related to politics, crimes or financial machinations.

WikiLeaks OCCRP BalkanLeaks Bivol

Detailed and comprehensive information about the commercial companies in Bulgaria can be bought from Daxy.com

Stay updated with Bivol's publications on Facebook, Twitter and YouTube:

Bivol on Facebook Bivol on Twitter Bivol on YouTube

Share Bivol IT on social networks: